Ochrana osobnych udajov

Informácie o ochrane osobných údajov - TARUN, s. r. o.

Záleží nám na ochrane osobných údajov našich zákazníkov, návštevníkov našej webovej stránky a našich profilov na sociálnych sieťach, ako aj ďalších kategórií dotknutých osôb.

V tomto dokumente nájdete všetky podstatné informácie o tom, aké údaje o Vás získavame, na akom právnom základe a za akým účelom ich spracúvame, kto má k nim prístup, ako môžete ich spracúvanie kontrolovať a aké technické a bezpečnostné opatrenia vo všeobecnosti využívame na ich ochranu. Takisto sa dozviete, aké máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov práva a ako ich môžete uplatniť.

Spracúvanie osobných údajov vykonávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na (i) našich zákazníkov, (ii) návštevníkov našej webovej stránky a našich profilov na sociálnych sieťach, vrátane osôb, ktoré nás prostredníctvom nich kontaktujú, (iii) uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov v našej spoločnosti, (iv) osoby, ktoré nám dodávajú tovary a/alebo poskytujú služby a ich prípadné kontaktné osoby alebo osoby oprávnené konať v ich mene a (v) konateľov, spoločníkov a splnomocnených zástupcov našej spoločnosti.

Týmto dokumentom voči Vám (ako dotknutej osobe) plníme svoju informačnú povinnosť podľa článku 13, resp. článku 14 Nariadenia.

1 Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

TARUN, s. r. o.

so sídlom: Hviezdna 2, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika

IČO: 47 163 828

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 89528/B

(ďalej len „Tarun“ alebo „My“).

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo emailom na privacy@uvazky.sk.

Ak si prajete uplatniť Vaše práva opísané v článku 8 nižšie, prosím napíšte nám na e-mailovú adresu privacy@uvazky.sk.

Tarun nemá ustanovenú zodpovednú osobu podľa článku 37 Nariadenia, nakoľko jej takáto povinnosť nevyplýva z príslušných právnych predpisov.

2 Čo sú osobné údaje, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich získavame?

Osobný údaj je akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás možno identifikovať ako fyzickú osobu, alebo ktorá je pre Vás špecifická.

Tarun získava a spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme mohli:

- predávať zákazníkom nami ponúkaný tovar (vrátane online predaja cez eshop alebo vyzdvihnutia si tovaru v našej kamennej predajni v nadväznosti na zadanie emailovej objednávky) a poskytovať im s tým súvisiace služby;

- plniť všetky naše zákonné a zmluvné povinnosti a

- chrániť naše oprávnené záujmy.

Tarun o Vás nespracúva osobné údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 Nariadenia. Spracúvame len Vaše bežné osobné údaje typu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, resp. ďalšie bežné osobné údaje, ak sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania.

Vaše osobné údaje získavame vo väčšine prípadov priamo od Vás (napríklad keď si objednáte tovar cez náš eshop, keď nás za akýmkoľvek účelom kontaktujete prostredníctvom našej webovej stránky alebo nášho profilu na sociálnej sieti, keď s nami Vy alebo spoločnosť, pre ktorú pracujete, uzavrie zmluvu napr. v pozícii dodávateľa tovarov alebo služieb) a Vy ste v pozícii kontaktnej osoby takejto spoločnosti.

3 Aké kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, za akým účelom a na akom právnom základe? Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame? Je poskytnutie Vašich osobných údajov Tarunu povinné alebo dobrovoľné?

1.
Komunikácia s osobou, ktorá vyplnila kontaktný formulár na našej webstránke

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Tarunu na vyriešení dopytu uvedeného v kontaktnom formulári )

Spracúvané osobné údaje: bežné osobné údaje, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, napr. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaj o Vašej príslušnosti k spoločnosti, pre ktorú pracujete, alebo za ktorú ste kontaktný formulár vyplnili

Doba uchovávania: 90 dní po vyriešení predmetného dopytu

Povinnosť/dobrovoľnosťposkytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však Vaše údaje neposkytnete, nebudeme môcť vyriešiť dopyt uvedený v príslušnom kontaktnom formulári.

2.
Zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí a súvisiaca interakcia s našimi zákazníkmi

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Tarunu na zvyšovaní povedomia o ňom v online prostredí)

Spracúvané osobné údaje: bežné osobné údaje rôzneho typu, ktoré nám poskytnete v online prostredí (napr. prostredníctvom našich profilov na sociálnych sieťach)

Doba uchovávania: do podania oprávnenej námietky voči spracúvaniu

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však Vaše osobné údaje neposkytnete, nebudeme s Vami môcť komunikovať v online prostredí (napr. prostredníctvom našich profilov na sociálnych sieťach).

3.
Vybavovanie emailových objednávok zákazníkov na vyzdvihnutie tovaru v kamennej predajni

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia (vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby a plnenie zmluvy s dotknutou osobou)

Spracúvané osobné údaje: bežné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, emailová adresa,)

Doba uchovávania: uplynutie nevyhnutnej doby po prevzatí, resp. nevyzdvihnutí (v dohodnutej lehote) tovaru zákazníkom v našej kamennej predajni, potrebnej na realizáciu práv a povinností súvisiacich s uzavretou kúpnou zmluvou, resp. nevyzdvihnutím tovaru

Povinnosť/dobrovoľnosťposkytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Ak nám však Vaše údaje neposkytnete, nebude možné objednať si u nás tovar a následne si ho pripravený vyzdvihnúť v našej kamennej predajni. Ak nám nechcete Vaše osobné údaje poskytnúť, prosím, využite osobný nákup v našej kamennej predajni bez zadania predchádzajúcej objednávky v online prostredí.

4.
Prevádzkovanie eshopu

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia (vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby a plnenie zmluvy s dotknutou osobou)

Spracúvané osobné údaje bežné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, údaje tvoriace ekonomickú identitu – napr. číslo bankového účtu a pod.)

Doba uchovávania: uplynutie nevyhnutnej doby po doručení tovaru zákazníkovi potrebnej na realizáciu práv a povinností súvisiacich s uzavretou kúpnou zmluvou

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Bez ich poskytnutia však nie je možné nakúpiť cez náš eshop. Ak nám nechcete Vaše osobné údaje poskytnúť, prosím, využite osobný nákup v našej kamennej predajni.

5.
Vedenie užívateľských účtov zriadených na eshope

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

Spracúvané osobné údaje: bežné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, doručovacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo, údaje tvoriace ekonomickú identitu - napr. číslo bankového účtu , vrátane údajov o predchádzajúcich nákupoch)

Doba uchovávania: doba trvania súhlasu so spracúvaním

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Bez ich poskytnutia však nie sme schopní viesť Váš užívateľský účet na našom eshope, ktorý Vám umožňuje urýchlený online nákup a poskytuje ďalšie cenné výhody

6.
Vedenie predzmluvných rokovaní s potenciálnymi dodávateľmi na ich žiadosť

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia (vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby) – ak ide o fyzické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktorí prejavili záujem o uzavretie dodávateľskej zmluvy s Tarunom, článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia (oprávnený záujem Tarunu na komunikácii s osobami oprávnenými konať v mene potenciálnych dodávateľov Tarunu) – ak ide o kontaktné osoby fyzických osôb - podnikateľov alebo právnických osôb, ktoré prejavili záujem o uzavretie dodávateľskej zmluvy s Tarunom

Spracúvané osobné údaje bežné osobné údaje (napr. meno, priezvisko, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo

Doba uchovávania: do uzavretia zmluvy alebo do momentu, kedy sa ukáže, že zmluva nebude uzavretá

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však Vaše osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami (resp. s osobou, v mene ktorej konáte) uzavrieť príslušnú dodávateľskú zmluvu a vykonať opatrenia potrebné na jej uzavretie

7.
Obsadzovanie voľných pracovných pozícií

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť dotknutej osoby)

Spracúvané osobné údaje bežné osobné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktný email a telefóne číslo, údaje o dosiahnutom vzdelaní a o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, ako aj iné údaje uvedené v životopise, prípadne v motivačnom liste)

Doba uchovávania: do skončenia výberového konania na príslušnú voľnú pracovnú pozíciu

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však Vaše údaje neposkytnete, nebudeme Vás môcť kontaktovať za účelom obsadenia voľnej pracovnej pozície a ani s Vami viesť potrebné predzmluvné rokovania

8.
Vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas dotknutej osoby)

Spracúvané osobné údaje bežné osobné údaje (napr. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktný email a telefóne číslo, údaje o dosiahnutom vzdelaní a o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, ako aj iné údaje uvedené v životopise, prípadne v motivačnom liste)

Doba uchovávania: doba trvania súhlasu so spracúvaním

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však Vaše údaje neposkytnete a neudelíte súhlas s ich spracúvaním, nebudeme si môcť Váš životopis a  motivačný list založiť do databázy a kontaktovať Vás v budúcnosti v prípade uvoľnenia pracovnej pozície, o ktorú by ste mohli mať záujem.

9.
Zverejňovanie fotografií na našej webstránke a na našich profiloch na sociálnych sieťach

Právny základ spracúvania článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia  (súhlas dotknutej osoby)

Spracúvané osobné údaje fotografie

Doba uchovávania: doba trvania súhlasu so spracúvaním

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak nám však neposkytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov, nebudeme môcť Vašu fotografiu zverejniť .

10.
Archivácia

Právny základ spracúvania: článok 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia (plnenie zákonnej povinnosti)

Spracúvané osobné údaje bežné osobné údaje uvedené v archivovaných dokumentoch

Doba uchovávania: v zmysle zákona podľa typu konkrétneho archivovaného dokumentu

Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov: Ide o ďalšie spracúvanie osobných údajov pôvodne poskytnutých na iný účel, ktoré je zlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania

4 Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných v tomto článku nižšie.

4.1 Externí dodávatelia

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich (s výnimkou ojedinelých prípadov, kedy vystupujú ako samostatní prevádzkovatelia v zmysle Nariadenia) pre nás spracúvajú na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov, našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom obsahujúcim informáciami o ochrane osobných údajov. Pritom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby Vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

4.1.1 Špecifické služby

Medzi takýchto našich partnerov patria poskytovatelia nasledovných špecifických služieb:

Poskytovateľ služby vedenia účtovnej a mzdovej agendy a daňového poradenstva (sídlo v SR)

Advokátske kancelárie poskytujúce právne služby (so sídlom v SR)

Poskytovateľ cloudového úložiska dát (so sídlom v SR)

Poskytovateľ služby vytvorenia, správy a technickej podpory webovej stránky (so sídlom v SR)

Poskytovateľ webhostingu (so sídlom v SR)

Poskytovateľ IT podpory, vrátane SEO analýzy a optimalizácie webstránky (so sídlom v SR)

Poskytovateľ služby správy profilov na sociálnych sieťach (so sídlom v SR)

Poskytovateľ balíka služieb Microsoft Office (napr. Outlook, Word, Excel a pod.)

Kuriérske spoločnosti, ktoré doručujú našim zákazníkom tovar objednaný cez eshop.

4.1.2 Analytické a reklamné služby

Tarun spolupracuje so spoločnosťami, ktoré jej poskytujú analytické a reklamné služby a podieľajú sa na realizácii jej marketingových kampaní (napr. Google LLC a Facebook, Inc.).

Tieto spoločnosti nám umožňujú lepšie porozumieť tomu, ako používatelia využívajú našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. Môžu pritom využívať cookies a podobné technológie, aby získavali údaje o Vašej interakcii s nami ponúkanými tovarmi a službami, ale aj s inými stránkami. Bližšie informácie o týchto službách a možnostiach ochrany vášho súkromia nájdete v sekcii Cookies.

4.1.3 Plnenie povinností z právnych predpisov

Vaše osobné údaje môžeme tiež uchovávať alebo poskytovať/sprístupňovať iným osobám, aby sme si splnili povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov, prípadne zo zákonných požiadaviek orgánov verejnej moci, a aby sme si mohli uplatniť naše nároky alebo sa brániť v konaniach, v ktorých si iní uplatňujú nároky voči nám.

Medzi takéto kategórie príjemcov patria napríklad súdy, orgány verejnej moci príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo na vykonávanie rozhodnutí, prípadne ďalšie oprávnené subjekty v súvislosti s archiváciou dokumentov.

4.2 Naši zamestnanci

K Vašim osobným údajom majú samozrejme prístup aj oprávnení zamestnanci Tarunu poverení spracúvaním príslušných osobných údajov. Ubezpečujeme Vás, že každý z našich zamestnancov má prístup len k takým osobným údajov, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie jeho pracovných povinností voči Tarunu.

5 Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) alebo medzinárodnej organizácii nezamýšľame.

Výnimkou sú osobné údaje poskytované spoločnosti Facebook, Inc., ktorá má sídlo a servery umiestnené v Spojených štátoch amerických. Radi by sme Vás ubezpečili, že v tomto prípade ide výlučne o osobné údaje, ktoré sami na základe vlastného uváženia zadáte/uvediete/zdieľate na našich profiloch na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram). Spoločnosť Facebook, Inc. je certifikovaná podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EU-US Privacy Shield) schváleného Komisiou (EÚ) a teda sa považuje podľa Nariadenia za podnik, ktorý zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

6 Ako chránime Vaše údaje?

Tarun neustále vyhodnocuje a modernizuje implementované bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečného spracúvania osobných údajov. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na cloudovom serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení Vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na privacy@uvazky.sk.

7 Ako dlho uchovávame Vaše údaje

Vaše osobné údaje uchováme len na nevyhnutný čas potrebný na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. V prípade vedenia užívateľských účtov na našom eshope, vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti a zverejňovania fotografií na našej webstránke, resp. profiloch na sociálnych sieťach, je doba uchovávania obmedzená dobou trvania Vášho súhlasu so spracúvaním. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, uchovávame ich, pokým neodpadne dôvod ich spracúvania alebo kým nenamietnete proti ich spracúvaniu. Musíme Vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracúvania, nemusí to automaticky znamenať, že Vaše osobné údaje vymažeme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel (napr. na účel archivácie), ktorý je zlučiteľný s iným právnym základom.

Bližšie informácie ohľadom doby uchovávania Vašich osobných údajov nájdete v tabuľke v článku 3 vyššie.

8 Aké sú Vaše práva

Keďže spracúvame Vaše osobné údaje, môžete si voči nám uplatňovať viaceré z nižšie uvedených práv. Ak nám napíšete na e-mailovú adresu privacy@uvazky.sk, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, čo Vám, samozrejme, vopred oznámime.

8.1 Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, z akého zdroja sme ich získali (ak sme ich nezískali od Vás), či boli prenesené do tretej krajiny, ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať, ako aj o možnosti požiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, práve namietať voči takémuto spracúvaniu a práve podať sťažnosť dozornému úradu.

8.2 Právo na opravu

Máme záujem na tom, aby sme o Vás spracúvali správne a úplné osobné údaje. Ak však zistíte alebo sa domnievate, že tomu tak nie je, môžete využiť toto právo a požiadať nás o opravu prípadne o doplnenie Vašich osobných údajov.

8.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, avšak iba v prípade, ak sa neuplatňujú zákonné výnimky a ak je splnená niektorá z nasledovných podmienok:

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali;

- odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie zároveň neexistuje iný právny základ;

- namietnete voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe našich oprávnených záujmov a zároveň neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie alebo namietnete voči spracúvaniu osobných údajov za účelom priameho marketingu;

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie. Títo príjemcovia by na základe toho mali vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

8.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

- ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, a to až do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov;

- spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania;

- už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov;

- v prípade, ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, a to až do doby overenia, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Ak ste na základe uplatnenej námietky dosiahli obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, budeme Vás informovať predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

8.5 Právo na prenosnosť údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe súhlasu a/alebo plnenia zmluvy a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, a preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

8.6 Právo namietať

Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme. Pokiaľ nepreukážeme, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nesmieme tieto Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

8.7 Právo odvolať súhlas

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ak nám napíšete na e-mailovú adresu privacy@uvazky.sk.

Prosím, vezmite však na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov, ku ktorému došlo na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním.

8.8 Podávanie sťažností

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje sú:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto štáte.

9 Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Tarun nerobí žiadne rozhodnutia založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, ktoré by na Vás mali akékoľvek právne účinky, alebo ktoré by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Tarun takisto nevykonáva žiadne profilovanie, ktoré by sme využívali na predpovedanie Vašich budúcich záujmov a na zobrazovanie cielenej reklamy.

10 Osobné údaje týkajúce sa detí

Tarun nespracúva a ani nezamýšľa spracúvať osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Ak sa o takomto spracúvaní dozvieme, okamžite ho zastavíme a všetky údaje vymažeme.

 

11 Prečo používame cookies na našej webovej stránke?

11.1 Všeobecne o cookies

Rovnako ako iné spoločnosti poskytujúce svoje služby prostredníctvom internetu, aj my využívame cookies a ďalšie obdobné technológie. V tejto časti sa Vám budeme snažiť vysvetliť, ako fungujú a na čo ich potrebujeme.

Súbory cookies sú malé zašifrované textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia vo Vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z Vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača (session cookies), iné zostávajú vo Vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našej webovej stránky (permanent cookies).

Cookies nám pomáhajú prevádzkovať našu webovú stránku, poskytovať dôležité funkcie a zabezpečovať funkčnosť našej webovej stránky. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo Vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre Vás dostatočne prehľadná, a či na nej viete nájsť to, čo hľadáte. Cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie štatistické informácie, ako počet návštevníkov našej webovej stránky, a tiež aké podstránky našej webovej stránky najčastejšie navštevujete.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na http://www.allaboutcookies.org/.

Keď navštívite našu webovú stránku, budete informovaní prostredníctvom cookie bannera umiestneného v jej spodnej časti, že na našom webe používame cookies a budete vyzvaní na udelenie súhlasu s ich používaním.

Ak nechcete, aby sa cookies používali, môžete ich kedykoľvek obmedziť, zablokovať alebo odstrániť aj jednoduchou úpravou konfigurácie Vášho prehliadača. Aj keď je každý prehliadač nastavený inak, konfigurácia súborov cookies sa zvyčajne nachádza v ponuke „Nástroje" alebo „Predvoľby". Ak však vypnete cookies, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Ak chcete zabrániť inštalácii nových cookies alebo ak chcete odstrániť existujúce cookies, nasledujte, prosím, pokyny na nižšie uvedených odkazoch podľa typu Vášho prehliadača.

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-GB/internet-explorer/delete-manage-cookies

Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences, https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Microsoft Edge Odstránenie súborov cookie v prehliadači Microsoft Edge

Safari http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

11.2 Aké cookies používame?

(i) základné cookies – sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na našu webovú stránku,

(ii) funkčné a technické cookies – zabezpečujú riadne fungovanie našej webovej stránky; bez týchto cookies by naša webová stránka riadne nefungovala a ich použitie je preto nevyhnutné,

(iii) analytické cookies – tieto cookies Vás neidentifikujú individuálne (kým nezadáte identifikačné údaje v akomkoľvek formulári na našej webovej stránke), ale pomôžu nám prispôsobiť obsah našej webovej stránky tak, aby bola pre Vás čo najjednoduchšia na používanie a

(iv) reklamné cookies – tieto cookies nám umožňujú oslovovať ľudí, ktorí v minulosti navštívili našu webovú stránku (tzv. retargeting).

Pri používaní cookies využívame nasledovné riešenia tretích strán:

Google Analytics Spôsob, akým spoločnosť Google používa získané informácie, nájdete tu.

Google Search Console Spôsob, akým spoločnosť Google používa získané informácie, nájdete tu.

Google Tag Manager Spôsob, akým spoločnosť Google používa získané informácie, nájdete tu.

Facebook, Instagram Spôsob, akým spoločnosť používa získané informácie nájdete tu.

Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa cookies alebo týchto zásad ochrany súkromia, neváhajte nás kontaktovať na privacy@uvazky.sk.

12 Zmena Informácií o ochrane súkromia

Z času na čas môžeme zmeniť tieto Informácie o ochrane súkromia tak, že na našej webovej stránke uverejníme ich novšiu verziu a dátum nadobudnutia jej účinnosti. V prípade, ak zmeníme tieto Informácie o ochrane súkromia podstatným spôsobom, o tejto zmene Vás budeme informovať všeobecným oznámením na našej webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies