Reklamacny poriadok

platný pre nákup produktov prostredníctvom e-shopu „U VÁŽKY“

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 K zabezpečeniu rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní Reklamácií, sťažností a podnetov, a pre účely riadnej informovanosti Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia Reklamácie Tovarov dodaných Predávajúcim Kupujúcemu, vydáva Predávajúci tento Reklamačný poriadok.

1.2 Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a Zmluvy. Reklamačný poriadok všeobecným spôsobom upravuje všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácie Kupujúceho týkajúcich sa kvality, nedostatkov a vád Tovaru. Kupujúci má nárok na Reklamáciu v prípade výskytu vád, či nedostatkov výlučne na Tovare, ktorý mu bol dodaný Predávajúcim.

1.3 Tento Reklamačný poriadok platí predovšetkým vo vzťahu ku Kupujúcim, ktorí sú fyzickými osobami – Spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov. V prípade Kupujúcich, ktorí sú Podnikateľmi, sa na reklamačné konanie vzťahuje tento Reklamačný poriadok primerane, a to predovšetkým vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré sa vzťahujú na Podnikateľov.

1.4 Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Spotrebiteľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.5 Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu, ako aj práva zo zodpovednosti za vady, ktoré prislúchajú Kupujúcemu sa riadi v prípade Kupujúceho – Podnikateľa príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1.6 Predávajúci týmto Kupujúcemu dôkladne odporúča, aby pred používaním, alebo spotrebovaním určených produktov (Tovaru), venoval dostatočnú pozornosť odporúčanému používaniu, ktoré je uvedené na obale výrobku, v príbalových letákoch alebo na Internetovej stránke.

II. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

2.1 Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim. Vadou sa rozumie najmä, nie však výlučne (i) nezhoda dodaných výrobkov s Objednávkou, faktúrou, (ii) poškodený obal Tovaru, alebo (iii) poškodený Tovar. Za vadu sa nepovažujú (i) zmeny vyplývajúce z charakteru použitých surovín, (ii) vizuálne alebo čuchové vnemy nepríjemné pre Kupujúceho alebo tretích osôb, (iii) omyl na strane Kupujúceho pri Objednávke, (iv) opotrebovanie alebo spotreba Tovaru spôsobené obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy samotného Tovaru (napr. uplynutím doby spotreby a pod.). Pri veciach predávaných za nižšiu Cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia Cena. Pri veciach, ktoré podliehajú rýchlej skaze zodpovedá Predávajúci len za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim.

2.2 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo požadovať (i) aby bola takáto vada Tovaru bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo (ii) výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

2.3 Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo (i) na výmenu veci, alebo má právo (ii) od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Kupujúci aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (opätovným vyskytnutím sa vady po oprave sa rozumejú vady, ktoré sa vyskytli aspoň po dvoch predchádzajúcich opravách rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (ak v dobe uplatnenia Reklamácie má Tovar aspoň dve rôzne odstraniteľné vady) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstraniteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

2.4 Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje, pričom svoje rozhodnutie je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu spolu s uplatnením Reklamácie, alebo bez zbytočného odkladu po uplatnení Reklamácie, aby mohol Predávajúci určiť spôsob vybavenia Reklamácie.

2.5 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, ktoré (i) vznikli nesprávnym užívaním, starostlivosťou, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahom Kupujúceho, alebo mechanickým poškodením Tovaru, (ii) o ktorých Kupujúci pri prevzatí Tovaru vedel, resp. bol na vyslovene upozornený, (iii) pre ktoré bola poskytnutá zľava z Ceny, (iv) sú spôsobené bežným opotrebením Tovaru spôsobeného jeho bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, (v) ktoré vyplývajú z povahy Tovaru, ktorého životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia, (vi) pri použitom Tovare za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením, (vii) ktoré Kupujúci spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, alebo (viii) ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

III. SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

3.1 Predávajúci sa zaväzuje objednaný Tovar riadne a bezpečne zabaliť.

3.2 Za účelom kontroly stavu Tovaru je Kupujúci povinný bezprostredne po prevzatí dodaného Tovaru skontrolovať jeho stav, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky Tovaru. Ak je zistené narušenie obalu balenia či Tovaru, či podozrenie z neoprávneného otvorenia zásielky, je Kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Kupujúci je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť Predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia, resp. neprevzatia zásielky. V opačnom prípade, akékoľvek Reklamácie na množstvo a fyzické porušenie Tovaru nebudú akceptované.

3.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť Reklamáciu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: eshop@uvazky.sk , alebo

b) písomne na adresu: TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika.

3.4 Reklamácia musí byť kvalifikovaná, t.j. z Reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, čoho sa domáha a táto musí byť uplatnená bezodkladne v lehote podľa tohto Reklamačného poriadku.

3.5 Spolu s Reklamáciou je Kupujúci povinný predložiť Predávajúcemu doklad o zakúpení a zaplatení Tovaru, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

3.6 V Reklamácii Kupujúci uvedie najmä svoje identifikačné údaje a podrobný opis reklamovanej skutočnosti (odôvodnenie Reklamácie). Vo svojom vlastnom záujme je Kupujúci povinný priložiť k Reklamácii všetky doklady preukazujúce skutočnosti ním tvrdené, pričom platí, že lehota pre vybavenie Reklamácie začína plynúť až odo dňa, kedy boli Predávajúcemu preukázané všetky tvrdené skutočnosti, a ktorých preukázanie zo strany Kupujúceho je nevyhnutné pre riadne vedenie a ukončenie Reklamačného konania.

IV. ZÁRUKA

4.1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (ďalej len „Záruka“).

4.2. Záručná doba je 24 mesiacov, ak platné právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu záručnú dobu pre určité druhy tovaru.

4.3. Ak je na predávanom Tovare, alebo na jeho obale vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. V prípade potravín je záručná doba spravidla do dátumu minimálnej trvanlivosti alebo do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, za predpokladu, že zo strany Kupujúceho sú dodržané podmienky pre ich skladovanie. Výnimkou sú tie potraviny, u ktorých sa uvádzanie minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi predpismi (napr. čerstvé ovocie a zelenina) – u týchto produktov je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr do 24 hodín po ich prevzatí, pokiaľ z platných právnych predpisov nevyplýva inak. Toto ustanovenie sa použije obdobne pri veciach, na ktorých je vyznačená krátka doba trvanlivosti, alebo pri veciach podliehajúcich rýchlemu skazeniu, na ktorých je vyznačená doba, do ktorej je možné produkt použiť.

4.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. Ak sa skladá Tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru Kupujúcim.

4.5. Kupujúci je povinný uplatniť Reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu po zistení reklamovanej skutočnosti. Ak sa vyskytne na zakúpenom výrobku (Tovare) vada, Kupujúci má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci so Zmluvou, a to počas záručnej doby daného výrobku (Tovaru).

4.6. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V. REKLAMAČNÉ KONANIE

5.1. V prípade uplatnenia Reklamácie prostriedkami diaľkovej komunikácie (čiže nie osobne), Predávajúci doručí Kupujúcemu bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie; ak nie je možné takéto potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť ihneď, doručí sa bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

5.2. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie Reklamácie.

5.3. Reklamácia Tovaru Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom bude vybavená ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku (Tovaru), najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. O postupe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.

5.4. Reklamácia Tovaru Kupujúceho, ktorý je Podnikateľom bude vybavená v lehote do 60 (šesťdesiat) dní. Predávajúci vydá Kupujúcemu písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 60 (šesťdesiatich) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. O postupe vybavovania Reklamácie bude Predávajúci Kupujúceho priebežne informovať.

VI. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

6.1. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) odovzdaním opraveného výrobku (Tovaru), (ii) výmenou výrobku (Tovaru), (iii) vrátením Ceny výrobku (Tovaru), (iv) vyplatením primeranej zľavy z Ceny výrobku (Tovaru), alebo (v) odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

6.2. Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s dôvodným a riadnym uplatnením Reklamácie, toto právo treba uplatniť u Predávajúceho najneskôr do 1 (jedného) mesiaca od odo dňa ukončenia Reklamácie, inak právo zanikne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho – Podnikateľa. V prípade uplatnenia Reklamácie zo strany Kupujúceho – Podnikateľa, náklady na uplatnenie Reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) nesie Kupujúci – Podnikateľ v každom prípade sám.

VII. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou – Spotrebiteľom má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou na nápravu, zaslanú na adresu sídla Predávajúceho alebo e-mailovú adresu eshop@uvazky.sk, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci inak porušil jeho práva. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa príslušných ustanovení Zákona o alternatívnom riešení sporov a pokúsiť sa o dosiahnutie dohody o vyriešení sporu zákonom stanoveným postupom. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy – Zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou – Zmluvou. Subjektom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom: Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, email: ars@soi.sk , adr@soi.sk, pričom bližšie informácie sú dostupné na https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi , alebo príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na internetovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ). Kupujúci môže v prípade Zmluvy uzavretej elektronicky využiť na alternatívne riešenie svojho sporu platformu riešenia sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ostatné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho v súvislosti s alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

VIII. SŤAŽNOSTI A PODNETY

8.1. Na spôsob a postup vybavovania sťažností a podnetov Kupujúcich sa uplatnia podmienky tohto Reklamačného poriadku primerane.

8.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť akúkoľvek sťažnosť, alebo podnet, adresovaný Predávajúcemu písomne, a to jedným z nasledovných spôsobov:

a) elektronickými prostriedkami (e-mail) na adresu: eshop@uvazky.sk , alebo

b) písomne na adresu: TARUN, s. r. o., so sídlom Hviezdna 2, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, Slovenská republika.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies